Menü Kapat

KVKK

BEM Boğaziçi Danışmanlık Yayıncılık Eğitim Hizmetleri olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, hizmetlerimizden faydalanan tüm şahıslara ait her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

BEM Boğaziçi Danışmanlık Yayıncılık Eğitim Hizmetleri tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek amacıyla müşterilerimize ait telefon, e-posta, ad soyad ve adres gibi kişisel veriler otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle aşağıdaki amaçlarla KVKK’ nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kapsamda işlenebilecek ve muhafaza edilebilecektir. Bu amaçlar;

 • İlgili kişinin BEM Boğaziçi Danışmanlık Yayıncılık Eğitim Hizmetleri’nin eğitimlerine katılım sağladığı süre boyunca okul tarafından ihtiyaç duyulduğu takdirde çeşitli eğitim öğretim süreçlerinde kullanılması,
 • BEM Boğaziçi Danışmanlık Yayıncılık Eğitim Hizmetleri tarafından gerçekleşen etkinlikler, kitap duyurularının e-posta veya SMS yolu ile yapılması
 • BEM Boğaziçi Danışmanlık Yayıncılık Eğitim Hizmetleri kurumunda yapılan eğitim duyurularının iletilmesi,

Toplanan kişisel verileriniz, iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek ve sizlere verdiğimiz kalitenin arttırılması için Multibem hissedarlarına, Multibem yetkililerine, iş ortaklarına, yurtiçi ve yurtdışında hizmet alınan 3. kişi veya kişilere, yurt içi ve yurt dışı server (sunucular ve bulut sistemleri), başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. VE 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi doğrultusunda kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için info@multibem.com.tr adreslerine başvurarak kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alabilir,
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
 • KVKK’ nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilir.

BEM Boğaziçi Danışmanlık Yayıncılık Eğitim Hizmetleri